Qualitat

Transport sanitari capdavanter a Espanya

La qualitat com a política d’empresa

A HEALTH TRANSPORTATION GROUP SLU s’ha implantat un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb les normes de referència ISO 9001:2015 i UNE 179002:2018. Així mateix, algunes de les empreses del grup estan certificades de conformitat amb la norma de referència ISO 22320, per la qual s’implementa un sistema de gestió d’emergències per a la coordinació i cooperació del transport sanitari.

El nostre sistema de gestió de la qualitat és un conjunt de polítiques, sistemes, programes, procediments i instruccions que permeten que la nostra estructura organitzativa sigui gestionada mitjançant uns criteris de la qualitat exigents. D’aquesta manera, a HTG garantim la qualitat dels serveis que estan al nostre abast i aconseguim la màxima satisfacció de la nostra clientela i parts interessades.

Certificats:

Política integrada

Compromís ambiental

Per a HTG el desenvolupament econòmic i social i la protecció del medi ambient són pilars bàsics que s’han de tractar d’una manera integrada, ja que qualsevol altre tipus de desenvolupament que descuri un d’aquests pilars està abocat al fracàs a mitjà i llarg termini.

Per certificar el sistema implementat a HTG relatiu a la norma de referència ISO 14001:2015, anualment empreses certificadores externes fan auditories i emeten l’informe d’auditoria corresponent i els certificats d’aquestes normes.

A més, als nostres centres de Canàries estem certificats en EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, o Reglament comunitari d’ecogestió i ecoauditoria), normativa voluntària de la Unió Europea que reconeix les organitzacions que han implantat un sistema de gestió ambiental.

Compromís social

A HTG assegurem que l’ambient de treball és adequat i compleix amb els requisits de seguretat, higiene, ergonomia i vigilància de la salut. Així mateix es promou i assegura un ambient de treball saludable, de manera que el personal pugui dur a terme les seves activitats en les millors condicions possibles i ser més competitius. Aquesta promoció de l’ambient saludable també es fa fora d’HTG, duent a terme activitats per promocionar accions saludables dirigides a personal extern i la comunitat

La gestió de la prevenció dels riscos laborals està completament implantada a tots els nivells de l’empresa i integrada en els processos diaris dels centres de treball mitjançant diversos comitès de salut i seguretat, i el Servei de Prevenció Mancomunat (SPM). Si bé la prevenció de riscos laborals ja de per si mateixa presenta un ampli marc normatiu, el nostre grup ha optat per un nivell d’exigència superior, ja que diverses de les nostres empreses disposen de la certificació ISO 45001:2018 de sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals.

Igualtat

Establir i desenvolupar polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes és part del compromís d’HTGROUP. A la vegada, treballen en l’impuls i el foment de mides per assolir la igualtat real a la nostra organització. Per aquest motiu, la paritat d’oportunitats entre dones i homes és una de les estratègies principals de la Política Corporativa i de Recursos Humans.

Al mateix temps, fomenten i mantenim un entorn de treball segur i respectuós, digne, amb llibertat individual i assegurant els drets fonamentals de totes les persones de la nostra organització. Per aquest motiu, hem declarat com a atemptat greu contra la dignitat de les persones l’assetjament sexual o la discriminació per raó de sexe.

Pin It on Pinterest

Share This

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.