Organigrama

Transport sanitari capdavanter a Espanya

 1. Consell d’Administració

 2. President

  Carlos Magdaleno

 3. Conseller Delegat

  Gonzaga Higuero

  1. DIRECCIÓ FINANCIERA

   Aritza Menchaca

  2. DIRECCIÓ D'OPERACIONS

   Josep Argüelles

  3. DIRECCIÓ JURÍDICA

   Mercedes Miragall

  4. DIRECCIÓ DE PERSONES

   Nuria Pino

  5. DIRECCIÓ COMERCIAL

   Carlos Martínez

  6. DIRECCIÓ CONCURSOS i
   CONTRATACIÓ
   PÚBLICA

   Jesús Pérez

  7. DIRECCIÓ REGIONAL

   Carlos Magdaleno

  8. DIRECCIÓ REGIONAL

   Fernando Gatell

  9. DIRECCIÓ REGIONAL

   Daniel Malet

  10. DIRECCIÓ REGNE UNIT

   Derek Lardin

Pin It on Pinterest

Share This

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.