Contacte

Transport sanitari capdavanter a Espanya

L’equip humà d’HTG està compost de gairebé 8.000 persones, entre personal tècnic en emergències sanitàries, metges, infermers, coordinadors, caps de trànsit, personal de manteniment, sumats a l’equip de gestió i administració de la companyia.

Digueu-nos com us podem ajudar.

Pin It on Pinterest

Share This

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.