Advertiment legal

Transport sanitari capdavanter a Espanya

ADVERTIMENT LEGAL

De conformitat amb les exigències que conté la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el titular del lloc web www.htgroup.es (en endavant “lloc web”), HEALTH TRANSPORTATION GROUP SL (en endavant “HTG”), facilita la informació general següent de coneixement obligat per als usuaris del lloc web:

 • Denominació social: HEALTH TRANSPORTATION GROUP
 • Número d’identificació fiscal: B87973145
 • Domicili social: Llanos de Jerez 22 BIS, CP 28.823 – Coslada (Madrid)
 • Inscripció en el Registre Mercantil: Registre Mercantil de Madrid, Tom 36.799; Foli 40; Secció 8; Hoja M-659004; Inscripció 1
 • Adreça electrònica de contacte: secretaria@htgroup.es

 

TERMES I CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

1. Acceptació de la condició d’usuari.
2. Accés i ús
3. Continguts del lloc web
4. Titularitat de continguts i dret de propietat
5. Enllaços
6. Blog i xarxes socials
7. Exclusió de responsabilitat
8. Comunicació d’activitats de caràcter il·lícit o inadequat
9. Protecció de dades de caràcter personal.
10. Ús de galetes
11. Contacte

1. Acceptació de la condició d’usuari:

L’accés i la navegació pel lloc web atribueixen a qui els faci la condició d’“Usuari”, cosa que l’obliga a acceptar tots els termes i les obligacions que preveuen aquestes condicions d’ús.

L’usuari ha de llegir atentament aquestes condicions en cadascun dels accessos que faci al lloc web, ja que poden patir modificacions sense necessitat d’avís previ amb el nou accés. HTG es reserva el dret a actualitzar, modificar o fer eliminacions parcials o totals d’aquestes condicions d’ús.

 

2. Accés i ús:

L’accés i l’ús del lloc web tenen caràcter gratuït i no exigeixen registre previ amb caràcter general, i s’autoritza a accedir a tots els seus continguts.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web, d’acord amb la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic, i ha de respondre davant HTG o davant tercers per tots els danys i perjudicis que es puguin derivar de l’incompliment d’aquesta obligació.

En aquest sentit i a títol merament enunciatiu, és terminantment prohibit d’utilitzar el lloc web:

 • Amb finalitats fraudulentes o per danyar la imatge, els interessos i els drets d’HTG, de qualsevol de les empreses del grup o de tercers.
 • Amb finalitats lesives per als béns o interessos d’HTG o de qualsevol de les empreses que formen el grup o de tercers de manera que sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, els servidors, els equips informàtics o els productes i les aplicacions informàtiques (programari) propis o de tercers.
 • Per a la realització d’activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic o que de qualsevol forma contravinguin, menystinguin o atemptin contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment o en els tractats internacionals i en la resta de l’ordenament jurídic.

 

3. Continguts del lloc web:

Si bé HTG ha de fer tots els possibles perquè la informació del lloc web estigui actualitzada i s’ajusti a la realitat, els seus continguts tenen una finalitat merament informativa, per tant, no tenen un valor vinculant, contractual, tècnic ni ofereixen cap garantia davant tercers.

És prohibida per a l’usuari, així com per a tercers que rebin informació del lloc web, la utilització inadequada dels seus continguts; l’usuari no pot modificar, ni reproduir, ni copiar la totalitat o una part d’aquests per fer-los seus i utilitzar-los en el seu benefici propi.

Per tant, cap usuari ni tercer no pot fer valer contra HTG cap dret sobre la base d’allò publicat en el lloc web; HTG declina tota responsabilitat per l’ús que es pugui fer i les decisions que es puguin prendre de la informació que conté el lloc web en aquest sentit.

 

4. Titularitat de continguts i dret de propietat:

Tots els continguts del lloc web, així com tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que se’n derivin són titularitat d’HTG, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

HTG no cedeix totalment ni parcialment, ni concedeix cap llicència o autorització a l’usuari sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualsevol altra forma relativa al lloc web.

 

5. Enllaços:

L’usuari que vulgui incloure enllaços des de les seves pròpies pàgines web al lloc web queda obligat a complir les condicions següents:

  1. L’enllaç ha de dirigir únicament a la pàgina principal del lloc web, obrir completament tota la pantalla, sense marcs o frames
  2. La pàgina en què s’estableixi l’enllaç queda sotmesa al compliment de la llei, i l’enllaç no pot estar en cap cas en una pàgina web que:
   • Sigui il·lícita o els continguts de la qual siguin contraris a la llei, la moral i els bons costums.
   • Pretengui influir l’usuari de manera que es vegi compromesa la imatge i la reputació d’HTG

 

 1. No es poden utilitzar logotips o signes distintius d’HTG, excepte en els casos permesos per la llei o autoritzats expressament.

L’establiment d’enllaços des del lloc web a una altra pàgina web no implica que hi hagi una relació, col·laboració o situació de dependència entre HTG i el titular de la pàgina web enllaçada, ni tampoc una recomanació o promoció cap a ella, excepte aquells enllaços:

 • Que redirigeixin a empreses del grup HTG.
 • Que al·ludeixin els clients públics i privats als quals HTG presta serveis.

 

6. Blog i xarxes socials:

L’usuari pot publicar comentaris en el blog del lloc web així com accedir a les xarxes socials a les quals enllaça el lloc web, indicant, si se li requereix, el nom, els cognoms i l’adreça electrònica, i, en aquest sentit, queda informat que els seus comentaris, juntament amb les dades identificatives que aporti, poden ser publicats en el blog o la xarxa social.

L’usuari no pot publicar cap comentari que vulneri les obligacions d’aquests TERMES I CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB. En conseqüència, l’usuari és responsable exclusivament dels comentaris que publiqui, així com de les seves interaccions amb la resta d’usuaris.

HTG té la facultat de denegar la publicació de comentaris o continguts publicats per l’usuari, o de retirar-los en qualsevol moment.

 

7. Exclusió de responsabilitat:

HTG declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del lloc web i evitar l’existència i la transmissió de virus i altres components nocius per a l’usuari.

No obstant això, HTG no pot garantir o fer-se responsable de la continuïtat de la informació del lloc web; de l’absència d’errors en els seus serveis; de l’absència de virus o altres components nocius en el lloc web o en el servidor que el subministra; de la invulnerabilitat del lloc web i les seves mesures de seguretat; dels danys o perjudicis que causi qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions i mesures de seguretat que HTG ha establert per al lloc web.

HTG no disposa de mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar o autoritzar tota la informació, els continguts o les referències que es facin del lloc web en altres pàgines web, així com les opinions i manifestacions que es facin en fòrums, xats o xarxes socials. Per tant, HTG no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al lloc web incorporat fora del lloc web, incloent-hi l’ús inadequat d’enllaços amb destinació al lloc web.

HTG no es fa responsable del contingut de les pàgines web enllaçades, per la qual cosa l’usuari s’ha d’informar prèviament de les polítiques de privacitat i de galetes, i, si escau, acceptar-les, així com de les condicions d’ús en cas d’estar interessat a accedir-hi.

 

8. Comunicació d’activitats de caràcter il·lícit i inadequat:

Si l’usuari considera que en el lloc web o les pàgines web enllaçades hi ha algun contingut il·lícit, il·legal o que pugui vulnerar drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ho ha de notificar immediatament a l’adreça de correu que apareix en l’apartat de «Contacte» perquè HTG pugui adoptar les mesures oportunes.

9. Protecció de dades de caràcter personal:

El tractament de les dades personals del lloc web queda sotmès al que preveu la Política de Privacitat.

10. Ús de galetes:

L’accés, la navegació i la utilització correctes del lloc web impliquen la instal·lació d’unes galetes, en els termes que expressa la Política de galetes.

11. Contacte:

Per a qualsevol dubte sobre els termes i les condicions d’ús d’HTG, us podeu dirigir a l’adreça electrònica indicada en l’advertiment legal.

Pin It on Pinterest

Share This

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.